คำสั่ง Break กับคำสั่ง Continue

| ไอที | Java | 48425

คำสั่ง Break กับคำสั่ง Continue

คำสั่ง break นั้นจะเป็นคำสั่งเพื่อออกจาก loop ส่วนคำสั่ง continue นั้นจะเป็นคำสั่งเพื่อกระโดดไปยังต้น loop

คำสั่ง break

คำสั่ง break เป็นคำสั่งที่ให้โปรแกรมออกจาก loop ทันที โดยไม่ทำคำสั่งที่เหลือต่อ ส่วนมาก ก่อนจะใช้คำสั่งนี้ ก็จะมีการตรวจสอบอะไรซักอย่างเสียก่อน ซึ่งคำสั่ง break นี้ สามารถใช้ได้กับ loop หลาย ๆ loop ไม่ว่าจะเป็น while, do while, for, switch และอื่น ๆ เรามาดูตัวอย่างกัน ด้านล่างครับ

ตัวอย่างที่ 1

public static void main(String[] args){
 int i = 1;
 while(i < 2000){
  if(i == 9) break;
  System.out.print(i + " "); i++;
 }
}

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 1 2 3 4 5 6 7 8
จากตัวอย่างจะเห็นว่า เรากำหนดค่า i = 1; แล้วนำมาเข้า loop while แล้วเช็คว่า เมื่อ i = 9 ให้ทำการ break นั้นคือเมื่อถึง 9 แล้วจะออกจาก loop ทันที

ตัวอย่างที่ 2

public static void main(String[] args){
 for(int i = 0; i < 2000; i++){
  if(i == 9) break;
  System.out.print(i + " ");
 }
}

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8
การทำงานของ break ใน loop for ก็มีลักษณะเดียวกับ while loop

คำสั่ง continue

คำสั่ง continue เป็นคำสั่งที่ให้โปรแกรม กลับไปทำงานที่ต้น loop โดยไม่ทำคำสั่งที่เหลือต่อ ส่วนมาก ก่อนจะใช้คำสั่งนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบอะไรซักอย่างเสียก่อน คล้าย ๆ กับคำสั่ง break ส่วน loop ที่ใช้นั้น ก็เหมือนกับคำสั่ง break เลยครับ

ตัวอย่างที่ 3

public static void main(String[] args){
 int i = 0;
 while(i < 20){
  i++;
  if(i == 9) continue;
  System.out.print(i + " ");
 }
}

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
จากตัวอย่างจะเห็นว่า เรากำหนดค่า i = 0; แล้วนำมาเข้า loop while ก่อนอื่นก็ทำการบวก i ขึ้นก่อนหนึ่งค่ำ แล้วเช็คว่า เมื่อ i = 9 ให้ทำการ continue นั้นคือเมื่อถึง 9 แล้วจะกลับไปทำงานที่ต้น loop ทันที ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมา ไม่มีเลข 9 อยู่

ตัวอย่างที่ 4

public static void main(String[] args){
 for(int i = 0; i < 20; i++){
  if(i == 9) break;
  System.out.print(i + " ");
 }
}

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
การทำงานของ continue ใน loop for ก็มีลักษณะเดียวกับ while loop

comments