การใช้ Arrays ในภาษา PHP

| ไอที | PHP | 35264

การใช้ Arrays ในภาษา PHP

Array คืออะไร

Array คือ ตัวแปรที่เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล
Array คือ ตัวแปรพิเศษที่สามารถเก็บค่าได้หลายค่า ภายในตัวแปรตัวเดียว
Array สามารถเก็บค่าหลาย ๆ ค่า ไว้ภายในตัวแปรเดียว และเข้าถึงได้ ด้วยการอ้างถึงชื่อของ array

ชนิดของ Array ใน PHP

Numeric array - เป็น Array ที่มีตัวเลขเป็น index
Associative array - เป็น Array ที่มีสตริงเป็น index
Multidimensional array - เป็น Array ที่มีหลายมิติ


Numeric array

Array ประเภทนี้สามารถเก็บได้ทั้งตัวเลข สตริง หรือ object ต่าง ๆ แต่ในการเข้าถึง จะเข้าถึงโดยการอ้างอิง index เป็นตัวเลข และเริ่มต้นด้วย 0

จะมีวิธีในการสร้าง numeric array อยู่ 2 วิธี

1. ใช้ array() function ในการสร้าง ซึ่งจะมี index อัตโนมัติ และเริ่มต้นด้วย 0 ดังตัวอย่างด้านล่าง
	$numbers = array( 1, 2, 3, 4, 5);
	echo $numbers[0]; // output 1
	foreach($numbers as $show){
		echo $show." "; // output 1 2 3 4 5 
	}
	$cars = array("Saab","Volvo","BMW","Toyota");
	foreach($cars as $show){
		echo $show." "; // output Saab Volvo BMW Toyota
	}
2. สร้าง array โดยการ กำหนด index ให้กับตัวแปรเลย ดังตัวอย่างด้านล่าง
	$numbers[0] = "one";
	$numbers[1] = "two";
	$numbers[2] = "three";
	$numbers[3] = "four";
	$numbers[4] = "five";
	foreach($numbers as $show){
		echo $show." "; // output one two three four five
	}

Associative array

การสร้าง Array ประเภทนี้จะเป็นการกำหนดชื่อ index และค่าลงไปตรง ๆ

วิธีในการสร้าง associative array ก็คล้าย ๆ กับวิธีการสร้าง numeric array

1. ใช้ array() function ในการสร้าง ซึ่งจะต้องมีการกำหนด index และค่าลงไปด้วย ดังตัวอย่างด้านล่าง
	$ages = array("Peter"=>32, "Quagmire"=>30, "Joe"=>34);
	echo $ages["Peter"]; // output 32
	foreach($ages as $show){
		echo $show." "; // output 32 30 34
	}
2. สร้าง array โดยการ กำหนด index ให้กับตัวแปรเลย ดังตัวอย่างด้านล่าง
	$ages["Peter"] = "32";
	$ages["Quagmire"] = "30";
	$ages["Joe"] = "34";
	echo $ages["Peter"]; // output 32
	foreach($ages as $show){
		echo $show." "; // output 32 30 34
	}

Multidimensional array

การสร้าง Array ประเภทนี้ เป็นการสร้าง ที่สร้างซ้อน ๆ กัน หลาย ๆ ชั้น

วิธีการสร้าง multidimensional array ก็มีวิธีการสร้างคล้าย ๆ กับสองวิธีข้างต้น

ตัวอย่างวิธีการสร้าง array แบบ multidimensional array
	$marks = array( 
		"mohammad" => array(
			"physics" => 35,
			"maths" => 30,
			"chemistry" => 39
		),
		"qadir" => array(
			"physics" => 30,
			"maths" => 32,
			"chemistry" => 29
		),
		"zara" => array(
			"physics" => 31,
			"maths" => 22,
			"chemistry" => 39
		)
	);
	echo $marks["mohammad"]["physics"]; // output 35
	foreach($marks as $show){
		echo $show." "; // output Array Array Array
	}
	foreach($marks as $show){
		foreach($show as $inshow){
			echo $inshow." "; // output 35 30 39 30 32 29 31 22 39
		}
	}
comments