ตัวแปรในภาษา PHP (PHP Variables)

| ไอที | PHP | 13127

ตัวแปรในภาษา PHP (PHP Variables)

แน่นอนว่า เวลาเขียนโปรแกรม ก็ต้องมีข้อมูลต่าง ๆ สิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ก็ต้องมีตัวแปรในการเก็บข้อมูล ซึ่งภาษา PHP ก็มีกฏเกี่ยวกับตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ครับ

กฏการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา PHP

- ตัวแปรทั้งหมดในภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ แล้วตามด้วยชื่อตัวแปร
- ชื่อของตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น
- ชื่อของตัวแปรสามารถมีตัวอักษร ตัวเลข หรือขีดกลางเท่านั้น
- ชื่อของตัวแปรต้องไม่มีช่องว่าง
- ตัวใหญ่ตัวเล็กถือว่าต่างกัน

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับตัวแปรใน PHP

- ค่าของตัวแปรคือค่าที่ได้ จากการประกาศล่าสุด
- ค่าของตัวแปรจะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมาย = ซึ่งต้องอยู่ทางซ้าย และค่าที่ได้คือค่าที่ได้จากทางขวา
- ตัวแปรสามารถประกาศก่อนใช้งานได้ แต่ไม่จำเป็น
- ตัวแปรในภาษา PHP ไม่ต้องบอกชนิดของตัวแปร

ตัวอย่างการประกาศตัวแปร

<?php
	$int_var = 12345;
	$str_var = "this is string var";
?>

PHP Variable Scope

- local
- global
- static
- parameter

Local Scope

ตัวแปร ประเภท local คือตัวแปรที่ประกาศภายใน ฟังก์ชัน
<?php
	$d = 5; // global scope
	function doesystem(){
		$d = 10; // local scope
		echo $d; // local scope
	}
	doesystem(); // output 10
?>

Global Scope

ตัวแปร ประเภท global คือตัวแปรประเภทที่ประกาศไว้ภายนอกฟังก์ชัน ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้ในส่วนใดก็ได้ ที่ไม่ใช่ในฟังก์ชัน ถ้าต้องการเรียกใช้ในฟังก์ชัน ให้ใส่คำว่า global นำหน้า
<?php
	$d = 5; // global scope
	function doesystem(){
		$d = 10; // local scope
		echo $d;
	}
	doesystem(); // output 10
	echo $d; // output 5
?>
<?php
	$d = 5; // global scope
	function doesystem(){
		global $d = 6; // global scope
		echo $d;
	}
	doesystem(); // output 6
	echo $d; // output 5
?>

Static Scope

เวลาเราประกาศตัวแปรภายในฟังก์ชัน เมื่อฟังก์ชันทำงานเสร็จ ก็มักจะถูกลบ เมื่อไม่ต้องการให้ตัวแปรนั้นถูกลบ ให้ใส่คำว่า static นำหน้า
<?php
	static $rememberMe;
?>

Parameters

ตัวแปรชนิดนี้ คือตัวแปร ที่ได้รับจากการเรียกใช้ฟังก์ชัน
<?php
	function doesystem($param1, $param2){
		echo $param1 + $param2;
	}
	doesystem(5, 6); // output 11
?>
comments