เขียนโปรแกรมเช็คและสุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดย Javascript

| ไอที | JavaScript | 5780

เขียนโปรแกรม เช็คเลขกับสุ่มเลข บัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้ Javascript

จากบทความ โปรแกรมเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้ Java ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมในการหาเลขประจำตัว ตัวสุดท้าย หรือเรียกกันว่า Check Digit โดยใช้ภาษา Java

ดังนั้น ในบทความนี้ เรามาประยุกต์ ใช้กับภาษา Javascript และทำเพิ่มในส่วนของ การสุ่มเลขประจำตัวประชาชนกันครับ

โปรแกรมเช็คเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วย Javascript


<input type="text" id="id12" />
<input type="button" onclick="checkdigit()" value="checkdigit">
<span id="checkdigit"></span>

โปรแกรมสุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วย Javascript


<input type="button" onclick="randomid()" value="สุ่ม">
<span id="idsuccess"></span>

comments