การใช้ javascript popup เช่น alert confirm Prompt

| ไอที | JavaScript | 22368

javascript popup alert confirm prompt

ในการเขียนโปรแกรม หรือเขียนเว็บนั้น การแจ้งแตือน หรือการบอกกล่าว สิ่งต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งาน หรือการตรวจสอบข้อผิดพลาดนั้น ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ขาดไม่ได้ ในบทความนี้ เรามาดูวิธีการแจ้งเตือน การจัดการการตัดสินใจ หรือการรับข้อมูลจากผู้ใช้ โดยการใช้ popup ต่าง ๆ กันครับ

Javascript alert

alert ในภาษา javascript มักใช้สำหรับการแจ้งเตือน การบอกกล่าว ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อแสดงออกมาแล้ว จะมีปุ่มกดให้ OK เพื่อปิด popup นั้น เรามาดู syntax และ ตัวอย่างการใช้งานกันครับ
alert("ข้อความ");

ตัวอย่างการใช้งาน alertJavascript confirm

confirm ในภาษา javascript จะใช้สำหรับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเมื่อ confirm popup ปรากฎขึ้นมาจะมีปุ่มให้คลิกเพื่อตัดสินใจว่า จะตกลงหรือยกเลือก ซึ่งถ้ากดตกลง จะ return กลับไปเป็น true แต่ถ้ากดยกเลิก ก็จะ return ให้เป็น false เรามาดู syntax และ ตัวอย่างการใช้งานกันครับ
confirm("ข้อความ");

ตัวอย่างการใช้งาน confirm


<input type="button" value="show confirm" onclick="showconfirm("คุณเป็นผู้ชายใช่หรือไม่")" />
<span id="showgender"></span>

Javascript prompt

prompt ในภาษา javascript มักจะใช้สำหรับการแสดง popup เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเข้ามา ซึ่งเมื่อ popup ชนิดนี้แสดงขึ้นมาจะมีช่องให้กรอกข้อมูลเข้ามา จะมีช่องให้กรอกข้อมูล และมีปุ่ม ตกลง กับยกเลืก เมื่อกด ตกลง จะ return ค่าที่ได้กรอกเข้าไป แต่ถ้ากดยกเลิกจะ return null เรามาดู syntax และ ตัวอย่างการใช้งานกันครับ
prompt("ข้อความ","ค่าเริ่มต้น");

ตัวอย่างการใช้งาน prompt


<input type="button" value="input name" onclick="showprompt()" />
<span id="showname"></span>

ตัวอย่างที่ 2 ของการใช้งาน prompt


<input type="button" value="input name" onclick="showprompt2()" />
<span id="showname2"></span>

comments