เขียนโปรแกรมจำลองตู้ ATM โดยใช้ Java

| ไอที | Java | 12200

เขียนโปรแกรมจำลองตู้ ATM โดยใช้ Java

บทความนี้ เรามาเขียนโปรแกรม เพื่อจำลองการทำงานของ ATM กันครับ ซึ่งโปรแกรมที่จะเขียนนี้ จะเขียนเป็น Object และมีการเรียกใช้ method ต่าง ๆ ที่จำเป็น ดังนี้ การฝากเงิน การถอนเงิน และการเช็คยอดเงิน
public class ATM {
  private double money;
  public ATM(double money) { //สร้าง Construct โดยกำหนดเงินเริ่มต้น
    this.money = money;
  }
  public static void main(String[] args) {
    ATM accou = new ATM(3000); //สร้างออบเจ็ค ATM โดยให้เงินเริ่มต้นที่ 3000
    System.out.println(accou.checkmoney()); //เช็คเงินว่ามีเท่าไหร่ ซึ่งค่าที่ได้ก็คือ 3000
    accou.Deposit(1000); //ฝากเงินเป็นจำนวน 1000
    System.out.println(accou.checkmoney()); //เงินที่มีเท่ากับ 4000
    accou.drawout(1500); //ถอนเงิน 1500
    System.out.println(accou.checkmoney()); //เงินที่มีเท่ากับ 2500
  }
  public void Deposit(double inmoney){ //ฟังก์ชันสำหรับการฝากเงิน
    this.money += inmoney;
  }
  public void drawout(double demoney){ //ฟังก์ชันสำหรับการถอนเงิน
    if(this.money < demoney){ //เช็คว่ายอดเงินที่มี น้อยกว่ายอดเงินที่ต้องการถอนหรือไม่
      System.out.println("กรุณากรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอนให้ถูกต้อง");
    }
    else{
      this.money -= demoney;
    }
  }
  public double checkmoney(){ //ฟังก์ชันสำหรับการเช็คยอดเงิน
    return this.money;
  }
}
จากโค้ดข้างบน เราได้สร้าง Construct สำหรับ เวลาสร้าง Object จะให้กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นจำนวนเงินเริ่มต้นด้วย จากนั้นเราก็สร้าง method ที่มีชื่อว่า Deposit เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับ ฝากเงิน และก็มี method drawout ซึ่งเอาไว้สำหรับการ ถอนเงิน แล้วสุดท้ายก็มี method ที่มีชื่อว่า checkmoney เพื่อเอาไว้สำหรับ เช็คยอดเงินคงเหลือ

จากโค้ดจะเห็นว่า method ที่ได้สร้างขึ้น ไม่มีคำว่า static เพื่อ method เหล่านั้นสร้างไว้สำหรับเรียกโดย Object เท่านั้น และยังกำหนด ตัวแปรที่ชื่อว่า money ไว้เป็น private เพื่อไม่ให้เข้าถึงแบบอื่น เวลาจะเข้าถึงได้ต้องกระทำผ่าน method เท่านั้น

สำหรับ static นั้น ไว้จะอธิบายในบทความต่อ ๆ ไปนะครับ

comments