การใช้ compareTo(BigInteger val) ใน BigInteger

| ไอที | Java | 1872

การใช้ compareTo(BigInteger val) ใน BigInteger

บทความนี้เรามาดูวิธีการใช้ และรายละเอียดเกี่ยวกับ method ที่ชื่อว่า compareTo(BigInteger val) ซึ่งเป็น method ของ BigInteger ในภาษา Java กันครับ

method compareTo(BigInteger val) เป็น method สำหรับการเปรียบเทียบ

เรามาดูตัวอย่างโค้ดกันครับ

import java.math.BigInteger;

public class BigIntegerExam {
	public static void main(String[] args) {
		BigInteger bi1 = new BigInteger("7");
		BigInteger bi2 = new BigInteger("4");

		// create int object
		int res;

		// compare bi1 with bi2
		res = bi1.compareTo(bi2);

		if (res == 0) {
			System.out.println("Both values are equal");
		} else if (res == 1) {
			System.out.println("First Value is greater");
		} else if (res == -1) {
			System.out.println("Second value is greater");
		}
	}
}
จากโค้ดข้างบนจะได้ผลลัพธ์คือ
First Value is greater

จากตัวอย่างโค้ดข้างบนจะเห็นว่า เราสามารถเปรียบเทียบค่าใน BigInteger ได้ โดยใช้ compareTo ถ้าเท่ากันจะ return ออกมาเป็น 0 ถ้าตัวแรกมากกว่าจะ return 1 แต่ถ้าน้อยกว่าจะ return -1

ที่มา http://www.functionexam.com/Java/java.math/BigInteger/compareTo(BigInteger-val).htm

comments