การดู password ใน textbox โดยใช้ javascript

| ไอที | JavaScript | 3716

การดู password ใน textbox โดยใช้ javascript

บทความนี้ เรามาดูวิธีดู password ใน textbox ที่มี type="password" โดยการใช้ javascript กันครับ

ตัวอย่างตัวอย่างโค้ด


<input type="password" name="password" value="see password" />

อธิบายโค้ด

เราใช้ textbox ที่มี type="password" ดังนั้นเวลาพิมพ์ค่าอะไรลงไปจะกลายเป็นจุด ๆ ทำให้มองไม่เห็นว่าคือตัวอะไร

ดังนั้นเราเลยใช้ javascript โดย getElementsByName เพื่อดึงค่า textbox ที่มีชื่ออยู่ออกมา
เนื่องจากการใช้ getElementsByName จะมีค่าได้หลายค่า(สมมติว่า textbox คนละตัวแต่ชื่อเดียวกัน) เราจึงเลือกตัวที่ต้องการ แต่ในที่นี่มีตัวเดียว เราจึงใช้ [0] เพื่อเอาตัวที่ 0 ออกมา จากนั้นใช้ .value เพื่อหาค่า

comments