การสร้างตารางโดยใช้ JTable (How to Creating a Simple Table)

| ไอที | Java | 3877

การสร้างตารางโดยใช้ JTable (How to Creating a Simple Table)

เรามาดูตัวอย่างโค้ดการสร้างตารางโดยใช้ JTable กันครับ ซึ่งในการสร้างตารางนั้นจะมีลักษณะดังรูปด้านล่างครับตัวอย่างโค้ด

import java.awt.BorderLayout;

import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTable;

public class JavaCodeExam extends JFrame {

 private JFrame frame;

 public static void main(String[] args) throws Exception {
 new JavaCodeExam();
 }

 public JavaCodeExam() {
 this.frame = new JFrame();
 this.frame.setVisible(true);

 this.frame.setTitle("Frame By Java Code Exam");
 this.frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

 JPanel panel = new JPanel();
 panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS));

 String[] columnNames = { "First Name", "Last Name", "Sport",
  "# of Years", "Vegetarian" };

 Object[][] data = {
  { "Kathy", "Smith", "Snowboarding", new Integer(5),
   new Boolean(false) },
  { "John", "Doe", "Rowing", new Integer(3), new Boolean(true) },
  { "Sue", "Black", "Knitting", new Integer(2),
   new Boolean(false) },
  { "Jane", "White", "Speed reading", new Integer(20),
   new Boolean(true) },
  { "Joe", "Brown", "Pool", new Integer(10), new Boolean(false) } };

 JTable table = new JTable(data, columnNames);

 panel.add(table.getTableHeader(), BorderLayout.PAGE_START);
 panel.add(table);

 this.frame.add(panel);
 this.frame.setSize(400, 200);
 }
}
ตัวอย่างนี้เราสร้างตารางโดยใช้ JTable โดยมีรูปแบบ JTable table = new JTable(data, columnNames);

comments