รู้จักกับ method ใน java

| ไอที | Java | 50559

รู้จักกับ method ใน java

method คืออะไร

method ก็คือระเบียบวิธีในการทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มการทำงานของข้อมูล เป็นส่วนย่อยภายในโปรแกรม เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการกลุ่มข้อมูล method มีทั้งที่สร้างขึ้นเอง และมีให้บริการจาก java รอเพียงการถูกเรียกใช้เท่านั้น

ทำไมถึงต้องใช้ method

- สามารถนำโต้ดที่ได้เขียนไปแล้ว กลับมาใช้ใหม่ได้ ในการทำสิ่งเดียวหลาย ๆ ครั้ง เป็นเรื่อง ธรรมดาสำหรับโปรแกรม นั่นคือเราสามารถใช้ method มาทำงานซ้ำ ๆ กันได้ เพียงแค่เรียกใช้เท่านั้น
- สามารถลดความซับซ้อนของโปรแกรมได้ อย่างเช่น เราสามารถตั้งชื่อ local variable ให้เหมือน global variable ได้ เพื่อลดความสับสนในการเขียนโปรแกรม ที่มีตัวแปรซ้ำซาก ซับซ้อน
- ง่ายต่อการเขียน top-down programming ซึ่ง top-down programming นั้นจะแก้ปัญหาขนาดใหญ่ ไปเป็นปัญหาขนาดย่อย ซึ่ง method ก็ทำงานได้ตรงตามความต้องการพอดี
- ช่วยในการแยกแนวความคิดออกจากกัน นั่นคือ เราจะสามารถแยกแนวความคิด แต่ละอย่าง เขียนแยกกันไว้ แล้วค่อยนำมารวมกันทีหลัง ซึ่งเกิดจากการเรียกใช้

Method categories

- Getter เป็น methods สำหรับการคืนค่าต่าง ๆ สำหรับ object ซึ่งอาจจะจำแนกการคืนค่าได้เป็น 2 แบบ นั่นคือ คืนเป็นแบบ boolean ซึ่งมักขึ้นต้นชื่อด้วยคำว่า is หรือ has และแบบ คืนเป็นค่าต่าง ๆ ซึ่งมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า get
- Setter เป็น methods สำหรับการกำหนดค่าต่าง ๆ สำหรับ object ซึ่งโดยปกติ methods ประเภท setter นี้จะไม่มีการคืนค่า และส่วนมากจะขึ้นต้นชื่อของ methods ด้วยคำว่า set
- Other เป็น methods ทั่วไป ที่ไม่ใช่ getter หรือ setter

ตัวอย่าง method

public static double max(double a, double b) {
  double result;  // เพื่อสำหรับเก็บค่าที่มากที่สุด
  if (a > b) {
    result = a;
  } else {
    result = b;
  }
  return result; // คืนค่ามากสุด
}
public static double max(double a, double b) {
  if (a > b) {
    return a;
  } else {
    return b;
  }
}
public static double max(double a, double b) {
  if (a > b) {
    return a; // ถ้า a มากกว่า b จะคืนค่า a จะจบโปรแกรมตรงนี้เลย
  }
  return b;  // จะคืนค่า b ก็ต่อเมื่อ กรณีแรกเป็นเท็จ
}
public static double max(double a, double b) {
  return (a > b) ? a : b;
}
public คือการกำหนดการเข้าถึง method
Modifier Class Package Subclass World
public / / / /
protected / / / -
no modifier / / - -
private / - - -
static บอกว่าเป็น method ประจำ class
double บอกว่าคืนชนิดเป็น double ถ้าไม่ต้องการคืนค่าให้ใส่ void
max คือชื่อ method
double a, double b คือ พารามิเตอร์

ตัวอย่างด้านล่าง คือ โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลียม โดยเขียน method ชื่อ SquareArea รับพารามิเตอร์ 2 ตัว นั่นคือ ความกว้าง กับความยาว แล้วคืนค่าพื้นที่ ซึ่งในการเรียกนั้น ได้ปริ้น method นี้ออกมา
public static void main(String[] args) {
	double areasq = SquareArea(20, 30);
	System.out.println(areasq); // output 600.0
}
public static double SquareArea(double width, double height){
	return width*height;
}
comments