โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

| ไอที | Java | 27472

วันนี้เรามาเขียนโปรแกรม หาพื้นที่สามเหลี่ยม กับ สี่เหลี่ยมกัน เรามาดูโปรแกรมแรกกัน เป็น

โปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args ) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Input width : ");
    double width = in.nextDouble();
    System.out.print("Input length : ");
    double length = in.nextDouble();
    System.out.println("-----------------------");
    System.out.println("square area : " + width * length);
  }
}

ผลการรันโปรแกรม

Input width : 7 
Input length : 9 
-----------------------
square area : 63.0

ขั้นแรกเราก็ทำการสร้างอ็อบเจ็ค เพื่อทำการรับความกว้าง กับความสูง ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก ต่อมาก็ทำการรับค่าความสงกับความกว้าง ก่อนที่จะรับค่าก็ทำการแสดงให้ผู้กรอกทราบว่าต้องกรอกอะไร ต่อมาก็ปริ้นสรุป และนำความกว้างกับความสูงมาคูณกัน จาก "square area : " + width * height เนื่องจากการคูณจะทำการดำเนินการก่อนการบวก เราไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บก็ได้


โปรแกรมต่อไป เป็น

โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยม

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args ) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Input width : ");
    double width = in.nextDouble();
    System.out.print("Input height : ");
    double height = in.nextDouble();
    System.out.println("-----------------------");
    System.out.println("The triangular area : " + 0.5 * width * height);
  }
}

ผลการรันโปรแกรม

Input width : 8
Input height : 5
-----------------------
The triangular area : 20.0

โปรแกรมนี้ต่างกับโปรแกรมแรกแค่เพิ่ม 0.5 คูณเข้าไปตรงที่คำนวณเท่านั้น

comments