การประกาศตัวแปรในภาษา Java

| ไอที | Java | 15479

การประกาศตัวแปรในภาษาจาวา

ในภาษาจาวา การจะใช้ตัวแปรนั้น บังคับให้ต้องประกาศก่อนเสมอ ถ้าหากคุณใช้ตัวแปรโดยไม่ประกาศ Java compiler จะแจ้งเตือนคุณว่า error เมื่อตอนคุณ compile โปรแกรม

การประกาศตัวแปรนั้น สามาถทำได้หลายวิธี และประกาศได้หลายช่วงเวลาเหมือนกัน

int y, m, x, b; //all at once
// 	หรือ one at a time. 
int y; //one at a time
int m;
int x;
int b;

การประกาศตัวแปรสองแบบข้างบน มีค่าเท่ากัน นั่นคือ ได้ประกาศตัวแปรชนิด int ชื่อว่า y, m, x และ b ตัวอย่างข้างบนเป็นการประกาศตัวแปร แต่ยังไม่ได้ใส่ค่าให้ตัวแปร เรามาดูวิธีใส่ค่าให้ตัวแปรกันดีกว่า

	int x = 4; 
	int m = 8;
	int b = -2;
	int y = m * x + b; //in an expression

Data Type : ชนิดของข้อมูล ในการประกาศตัวแปรนั้น ก็มีชนิดของตัวแปรอยู่หลายแบบ และมีความสำคัญกับคุณสมบัติแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางด้านล่างคุณสามารถแปลงชนิดของตัวแปรจากตัวแปรหนึ่งไปตัวแปรหนึ่ง ด้วยวิธีง่าย ๆ ได้

การแปลง integer เป็น float
	float y; //y is of type float
	int j; //j is of type int
	y = j; //convert int to float
การแปลง float เป็น integer
	j = (int)y; //convert float to integer

Variables ชื่อตัวแปรในภาษาจาวาสามารถมีความยาวได้โดยไม่จำกัด และยังสามารถใช้ผสมกันระหว่าง ตัวอักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวเลข หรือแม้แต่อักขระ

ไปที่

http://www.doesystem.com/403f69d3f40104bd57602ba1469ce59d/กฎการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา-Java.htm

เพื่อดูกฎการตั้งชื่อตัวแปร ในการตั้งชื่อนั้น ตัวใหญ่กับตัวเล็กถือว่าต่างกัน

ตัวแปรต่อไปนี้เป็นตัวแปรคนละตัวกัน 
temperature
Temperature
TEMPERATURE


comments