ตัวอย่างโค้ดอ่านไฟล์แล้วแสดงทีละบรรทัด โดยใช้ PHP

| ไอที | PHP | 4038

ตัวอย่างโค้ดอ่านไฟล์แล้วแสดงทีละบรรทัด โดยใช้ PHP

ตัวอย่างโค้ดอ่านไฟล์ทีละบรรทัด

ตัวอย่างการอ่านไฟล์

  $text = file('data.txt');
จาดโค้ดข้างบนเราอ่านไฟล์ ซึ่งมีชื่อไฟล์ว่า data.txt มาเก็บไว้ในตัวแปร text

ตัวอย่างการวนลูปเพื่อแสดงออกทางหน้าจอ

foreach($text as $value){
  echo $value;
}
จากโค้ดด้านบนเราวนลูปเพื่ออ่านไฟล์ทีละบรรทัดแล้วแสดงออกทางหน้าจอ

comments