การรับค่าบนแป้นพิมพ์ ด้วย DataInputStream

| ไอที | Java | 4563

การรับค่าบนแป้นพิมพ์ ด้วย DataInputStream

การรับค่าด้วยแป้นพิมพ์วิธีนี้ ก็ต้อง import java.io.*;

รูปแบบการใช้ก็จะเป็นดังนี้
DataInput in = new DataInputStream(System.in);

จากโค้ดเราจะเห็นว่า วิธีการสร้างอ็อบเจ็คเพื่อรับค่าจากแป้นพิมพ์ เหมือนกันกับ การรับค่าจาก Scanner

คลาส DataInputStream มี method ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลดังนี้

readLine() //รับค่ามาจากแป้นพิมพ์ แล้วคืนค่าเป็น String อ่านข้อมูลทั้งบรรทัด
readDouble() //รับค่ามาจากแป้นพิมพ์ แล้วคืนค่าเป็น double
readFloat() //รับค่ามาจากแป้นพิมพ์ แล้วคืนค่าเป็น float
readInt() //รับค่ามาจากแป้นพิมพ์ แล้วคืนค่าเป็น int
readLong() //รับค่ามาจากแป้นพิมพ์ แล้วคืนค่าเป็น long
readChar() //รับค่ามาจากแป้นพิมพ์ แล้วคืนค่าเป็น char

ตัวอย่างการใช้งาน

import java.io.*;
public class Inputdatas {
  public static void main(String args[])throws IOException{
    DataInput in = new DataInputStream(System.in);
    System.out.print("What You Name : ");
    String name = in.readLine();
    System.out.println("Your Name : " + name);
  }
}

output ที่ได้คือ What You Name : Doesystem Your Name : Doesystem

comments