Javascript Basic

| ไอที | JavaScript | 2258

มาดู Javascript แบบเบสิก กันก่อน

ในการเขียนโค้ด Javascript นั้น โค้ดของ Javascript นั้น จะอยู่ภายในแท็ก <script>...</script>
คุณสามารถวางแท็ก <script> ไว้ตรงส่วนไหนก็ได้ภายในหน้าเว็บเพจ แต่จะเป็นวิธีที่ดีถ้าหากเราวางภายในแท็ก <head>
โดยทั่วไป Javascript จะใช้ในการจัดการองค์ประกอบทั่วไปของ HTML
แท็ก <script> จะแจ้งเตือนเบราว์เซอร์ ให้ทำการตีความข้อความทั้งหมดที่อยู่ภายในแท็ก <script> ไปยังสคริปต์

Javascript Syntax

<script ...>
	JavaScript code
</script>

Sciprt Tag

เราจะใช้แท็ก <script> เพื่อแทรก Javascript ในหน้า HTML
แท็ก <script> กับแท็ก </script> เป็นแท็กที่บอกให้รู้ว่า Javascript เริ่มต้นตรงไหนและสิ้นสุดตรงไหน
สิ่งที่อยู่ระหว่าง <script> กับ </script> ก็คือโค้ด Javascript

ตัวอย่างโค้ด Javascript
<script>
	alert("My First JavaScript");
</script>

Attributes ที่สำคัญในแท็ก Script

ในแท็ก Script มีแอททริบิวต์ที่สำคัญอยู่ 2 ตัวนั่นคือ language กับ type
language แอททริบิวต์นี้เป็นการกำหนดภาษาที่ใช้ของ Script
type แอททริบิวต์นี้เป็นการกำหนดชนิดและลักษณะของภาษาที่ใช้ภายในแท็ก Script โดยจะตั้งเป็น text/javascript

ดังนั้นแท็ก Script แบบเต็ม จะได้ดังนี้
<script language="javascript" type="text/javascript">
	alert("My First JavaScript");
</script>

แต่อย่างไรก็ตาม ใน HTML5 ไม่จำเป็นต้องใส่ language กับ type เพราะมันจะเป็น Javascript ให้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมแรกกับ Javascript

ในตัวอย่างนี้เราจะมาทำการแสดงคำว่า Hello World ซึ่งเขียนเป็น Script ได้ดังนี้
<html>
<body>
<script language="javascript" type="text/javascript">
	document.write("Hello world");
</script>
</body>
</html>
ในตัวอย่างนี้เราแทรก Javascript ไว้ภายในแท็ก body เพราะต้องการแสดงคำว่า Hello world ออกมาทางหน้าเว็บ
เราใช้ document.write เพื่อแสดงออกมาทางหน้าจอ ด้วยคำว่า Hello world

สิ่งที่ควรรู้ เวลาเขียน Javascript

tab และช่องว่าง ไม่มีผลต่อการเขียนโปรแกรม นั่นคือ คุณสามารถเขียนบรรทัดที่ 1 แล้วเว้นไปบรรทัดที่ 10 ก็ไม่มีผลต่อการแปรของโปรแกรม
การใส่ Semicolons ถือเป็นการจบคำสั่งภายในโปรแกรม แต่บางกรณีไม่ต้องใส่ก็ไม่เป็นไร
Javascript เป็น case-sensitive language นั่นหมายถึง ตัวใหญ่กับตัวเล็ก ถือเป็นคนละตัวกัน

Comments ใน JavaScript

คอมเม้นต์แบบบรรทัดเดียว โดยใช้เครื่องหมาย // สิ่งที่อยู่หลังจากเครื่องหมายนี้ คือคอมเม้นต์
คอมเม้นต์แบบหลายบรรทัด โดยใช้เครื่องหมาย /* และปิดด้วยเครื่องหมาย */ สิ่งที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายสองตัวนี้คือคอมเม้ต์
<script language="javascript" type="text/javascript">
 // นี่คือคอมเม้นต์
 บรทัดนี้ไม่ใช่คอมเม้นต์
 /*
 	นี่ก็คือคอมเม้นต์
 */
 บรทัดนี้ก็ไม่ใช่คอมเม้นต์
</script>
comments