เขียนโปรแกรมหาจำนวนเฉพาะ ตั้งแต่ 1-N ว่ามีกี่ตัว

| ไอที | Java | 19387

เขียนโปรแกรมหาจำนวนเฉพาะ ตั้งแต่ 1-N ว่ามีกี่ตัว

วันนี้เรามาเขียนโปรแกรม เพื่อหาจำนวนเฉพาะกันครับ ซึ่งโจทย์ก็คือ ให้หาว่าจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง N มีจำนวนเฉพาะกี่ตัว และมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างโค้ดที่ได้เขียนขึ้น
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class PrimeNumber {
  public static void main(String[] args) {
    int maxnum;
    while(true){
      try{
        System.out.print("Insert Prime Number : ");
        Scanner in = new Scanner(System.in); // สร้างตัวแปร Scanner
        maxnum = in.nextInt(); //รับค่า N เข้ามาทางแป้นพิมพ์
        if(maxnum > 1) { // ตรวจสอบว่ามากกว่า 1 หรือเปล่า
          break;
        }
      }
      catch(Exception e){}
    }
    List ListPrime = new ArrayList<>(); //สร้าง List เพื่อเก็บจำนวนเฉพาะ
    ListPrime.add(2); //เพิ่มเลข 2 เข้าไปเพราะเป็นจำนวนเฉพาะตัวแรก
    int state = 0;
    for (int i = 2; i < maxnum; i++) { //วนลูปตั้งแต่ 2-N เพื่อหาจำนวนเฉพาะ
      if(i%2 == 0) {
        continue;
      }
      for (int j = 2; j < i; j++) { //วนลูปเพื่อหาว่าหารลงตัวหรือป่าว
        state = j;
        if(i%j == 0) { //ถ้าหารลงตัวให้หยุดลูป
          break;
        }
      }
      if(state == i-1) { //เช็คค่าที่ได้จากลูปว่าลนทุกตัวหรือป่าว ถ้าวนทุกตัวก็เป็นจำนวนเฉพาะ ถ้าวนไม่ครบก็ไม่เป็น
        ListPrime.add(i);
      }
    }
    System.out.println(ListPrime.toString());
    System.out.println(ListPrime.size() + " ตัว");
  }
}
จากตัวอย่างโค้ด เราได้สร้าง Scanner เพื่อรับค่าจากคีย์บอร์ด จากนั้นก็สร้าง List เพื่อสำหรับเก็บจำนวนเฉพาะ โดยการแอดเลข 2 เข้าไปก่อน เพราะเลข 2 เป็นจำนวนเฉพาะจำนวนแรก จากนั้นเราก็วนลูปหาจำนวนเฉพาะ ตั้งแต่เลข 2 ถึงเลขที่เรากรอกขึ้น โดยในการหาแต่ละตัวนั้น เราก็จะวนหาตั้งแต่ 2 จนถึงตัวที่ต้องการขณะนั้น แล้วนำมาเช็คว่ามีตัวไหนบ้างที่หารลงตัว แล้วเก็บจำนวนรอบไว้ ถ้ามีรอบการวนเท่ากับตัวที่หาก็บอกได้เลยว่าเป็นจำนวนเฉพาะ แต่ถ้ารอบการหามีค่าไม่ถึงจำนวนที่ต้องการก็สรุปได้ว่าไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
comments