การเขียน Function ใน PHP

| ไอที | PHP | 39551

การเขียน Function ใน PHP

ในการเขียนโปรแกรม การทำงานซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง ถือเป็นเรื่องปกติในการเขียน ซึ่งการจะใช้โค้ดเดียวกันซ้ำ ๆ กันนั้น ส่วนมากเค้าไม่เขียนซ้ำ ๆ กันบ่อย ๆ แต่จะเขียนฟังก์ชันการทำงานขึ้นมา แล้วเวลาต้องการใช้ซ้ำ ๆ กัน ก็เพียงแค่เรียกชื่อฟังก์ชันขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด ดังนั้น ในบทความนี้ เรามาดูฟังก์ชันในภาษา PHP กันครับ

ฟังก์ชันใน PHP มีอยู่ 2 แบบ นั่นคือ ฟังก์ชันมาตรฐาน (Built-In Function) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ภาษา PHP มีให้อยู่แล้วสามารถเรียกใช้ได้เลย เช่น ฟังก์ชัน Date, sort เป็นต้น และฟังก์ชันอีกแบบคือ ฟังก์ชันแบบที่เราสร้างขึ้นเอง (User-Defined Function: UDF) ฟังก์ชันที่เราสร้างเองเป็นยังไง และสร้างยังไง มาดูกันครับ

เรามาดู Syntax ของการสร้างฟังก์ชันกันก่อนครับ ตามด้านล่างเลย
function functionName(){
	code to be executed;
}
วิธีการตั้งชื่อฟังก์ชัน
ชื่อของฟังก์ชันควรสื่อความหมายที่ฟังก์ชันทำงาน
ชื่อของฟังก์ชันต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือขีดล่างเท่านั้น

ต่อไปมาดูตัวอย่างการสร้างและการเรียกใช้กันครับ

ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชัน ตัวอย่างแรก

<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
	function helloDoesystem(){
		echo "สวัสดีครับ นี่เป็นการทดสอบการเขียนฟังก์ชัน PHP จาก www.doesystem.com";
	}
	helloDoesystem();
?>
</body>
</html>
Output ที่ได้คือ
สวัสดีครับ นี่เป็นการทดสอบการเขียนฟังก์ชัน PHP จาก www.doesystem.com
ฟังก์ชันนี้ชื่อ helloDoesystem เวลาต้องการเรียกใช้ ก็แค่เรียกชื่อฟังก์ชัน

ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชัน ตัวอย่างที่ 2

<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
	function helloName($name){
		echo "สวัสดีครับ คุณ ".$name."
"; } helloName("Somchai"); helloName("SomYing"); helloName("Sompong"); ?> </body> </html>
Output ที่ได้คือ
สวัสดีครับ คุณ Somchai
สวัสดีครับ คุณ SomYing
สวัสดีครับ คุณ Sompong
ฟังก์ชันนี้ชื่อ helloName เวลาต้องการเรียกใช้ ก็แค่เรียกชื่อฟังก์ชันแล้วตามด้วยพารามิเตอร์ name ที่ต้องการให้แสดงออก

ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชัน ตัวอย่างที่ 3

<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
	function helloName($name, $lastname){
		echo "สวัสดีครับ คุณ ".$name." ".$lastname."
"; } helloName("นารัตน์", "พัดลมโชย"); helloName("หรูหรา", "ออมตง"); helloName("นางหวด", "สวามิพัก"); ?> </body> </html>
Output ที่ได้คือ
สวัสดีครับ คุณ นารัตน์ พัดลมโชย
สวัสดีครับ คุณ หรูหรา ออมตง
สวัสดีครับ คุณ นางหวด สวามิพัก
ฟังก์ชันนี้ชื่อ helloName เวลาต้องการเรียกใช้ ก็แค่เรียกชื่อฟังก์ชันแล้วตามด้วยพารามิเตอร์ name กับ lastname ที่ต้องการให้แสดงออก

ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชัน ตัวอย่างที่ 4

<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
	function add($x, $y){
		return $x+$y;
	}
	echo add(2, 3)."
"; echo "5 + 2 = ".add(5, 2)."
"; add(4, 2)."
"; ?> </body> </html>
Output ที่ได้คือ
5 5 + 2 = 7 ฟังก์ชันนี้ชื่อ add เป็นฟังก์ชันบวกเลขสองตัว เวลาต้องการเรียกใช้ ก็แค่เรียกชื่อฟังก์ชันแล้วตามด้วยพารามิเตอร์ x กับ y ที่ต้องการบวกกัน เวลาต้องการแสดงก็สั่ง echo ด้วยเพราะว่า ในฟังก์ชัน return ค่าออกมา

comments