โปรแกรมที่เช็คว่า วันที่สองวัน ตรงกับวันเดียวกันหรือเปล่า

| ไอที | Java | 2701

โปรแกรมที่เช็คว่า วันที่ของสองวัน ตรงกับวันเดียวกันหรือเปล่า???

ตัวอย่างนี้ เรามาลองเขียนโปรแกรมที่เช็คว่า วันที่ของสองวัน เป็นวันเดียวกันหรือเปล่า

ตัวอย่างเช่น
วันที่ 25 พฤษภา 2555 เป็นวันเดียวกับวัน ที่ 1 มิถุนายน 2555 หรือเปล่า
คำตอบ คือ ใช่ เพราะเป็นวันศุกร์เหมือนกัน

เรามาลองเขียนโปรแกรมกันดูนะครับ ตามด้านล่างนะครับ

package com.doesystem.example;
import java.util.Date; 
public class check2Date{
 public static void main(String[] args){
  // เปรียบเทียบวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 กับวันที่ 1 มิถุนายน 2555 
 
  // สร้างตัวแปร ชื่อว่า preDate เก็บค่า 25 พฤษภาคม 2555 
  Date preDate = new Date(2012 - 1900, 4, 25);

  // สร้างตัวแปร ชื่อว่า preDate เก็บค่า 1 มิถุนายน 2555 
  Date afterDate = new Date(2012 - 1900, 5, 1);
 
  if(preDate.getDay() == afterDate.getDay()){ // เช็คว่าเป็นวันเดียวกันหรือเปล่า 
   System.out.println("It Same day."); // ถ้าเป็นวันเดียวกัน ให้แสดงคำนี้ 
  }
  else System.out.println("Is not the same day."); // ถ้าไม่เป็นวันเดียวกัน ให้แสดงคำนี้
 }
}

Output ที่ได้ คือ It Same day.

ก่อนอื่นให้เรา import java.util.Date ขึ้นมาก่อน
จากนั้นสร้างตัวแปร Date ขึ้นมาให้มีค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร Date จะมีค่า พารามิเตอร์ ตามนี้ Date(int year, int month, int date)

ในการกำหนด year ให้ใส่ค่าเป็น ค.ศ. แล้วลบด้วย 1900 
ในการกำหนด mount นั้น ให้ใส่จะใส่เลขระหว่าง 1-11 ซึ่ง มกราคมคือเลข 1 ส่วน ธันวาคมคือเลข 11
ในการกำหนด date นั้นให้ใส่วันที่ตามวันที่ต้องการอ้างถึงไปเลข

จากนั้นก็สร้างตัวแปร Date ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งมีค่าเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2555 การใส่พารามิเตอร์ก็เหมือนกัน

เมื่อสร้างเสร็จเราก็นำทั้งสองวันมาเช็คว่าเป็นวันเดียวกันหรือเปล่า โดยการเรียก method ที่มีชื่อว่า getDay() ซึ่ง method นี้จะ return ค่าออกมา เป็น (0 = Sunday, 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday) จากนั้นเราก็นำมาตรวจสอบกัน ถ้าเป็นวันเดียวกันก็จะมีค่าเท่ากับ

comments