กฎการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา Java

| ไอที | Java | 21825

กฎการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาจาวา

ในการเขียนโปรแกรม เมื่อมีการใช้ตัวแปร ก็ต้องมีการประกาศชื่อของตัวแปร เพื่อให้สามารถเรียกใช้ตัวแปรนั้นได้ถูก ในการตั้งชื่อก็มีกฏ ในการตั้งชื่อตัวแปร ในภาษาจาวาดังนี้

- ชื่อต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข $ หรือ _ 
- ชื่อห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
- สามารถตั้งชื่อยาว ๆ ได้
- ชื่อตัวอักษรตัวเล็กกับตัวใหญ่ถือว่าต่างกัน
- ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวนของภาษาจาวา
- ต้องไม่ซ้ำกับชื่ออื่นของโปรแกรมที่ใช้มาก่อน


ธรรมเนียมนิยมในการตั้งชื่อ

ในการตั้งชื่อตัวแปรนั้น จะมี ธรรมเนียมนิยมในการตั้งชื่อ กล่าวคือ สิ่งที่นิยมในการตั้งชื่อ เพื่อให้ดูง่าย และไม่เกิดความสับสน มักจะมีข้อปฏิบัติดังนี้

- ชื่อคลาสขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่
- ชื่อตัวแปรขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฏษตัวเล็ก
- ตั้งชื่อให้สื่อความหมาย
- ถ้ามีหลายคำ ให้ตั้งชื่อ แบบหลังอูฐ
- หลีกเลี่ยงการใช้ $ และ _


คำสงวนในภาษาจาวาcomments