การใช้ switch ในภาษา Java

| ไอที | Java | 23649

การใช้ switch ในภาษาจาวา

การใช้ switch เป็นการใช้เพื่อเลือกทิศทางการประมวลผลของโปรแกรม มี flowchart ดังรูปด้านล่างครับจาก flowchart ข้างบน switch ก็มี Syntax ดังนี้

switch(กรณี)
{ 
 case กรณี 1 : Command; break; 
 case กรณี 2 : Command; break;
 case กรณี 3 : Command; break;
 case กรณี 4 : Command; break;
 default : คำสั่ง 
}

ตัวอย่างแรกของการใช้ switch

public static void main(String[] args){
 int x = 2; 
 switch(x)
 {
  case 1 : 
   System.out.print(x); 
   break;
  case 2 : 
   System.out.print(x);
   break;
  case 3 :
   System.out.print(x);
   break;
  default :
   System.out.print(x);
   break;
 }
}

output ที่ได้ คือ 2
อธิบาย จากโค้ดข้างบน ให้ x = 2 แล้วเข้าสู่ตัวเลือก switch x ในกรณีนี้ x = 2 ก็มาทำคำสั่ง ปริ้นค่า x ออกมา
สมมติ ถ้าให้ x = 5 output ที่ได้ ก็คือ 5 เพราะไม่ตรงกับกรณีไหน ก็จะไปทำที่ default ซึ่งมีคำสั่ง ปริ้น x

ตัวอย่างที่ 2 ของการใช้ switch

public static void main(String[] args)
{
 int x = 1;
 switch(x){
  case 1 :
   System.out.print(x);
  case 2 :
   System.out.print(x);
  case 3 :
   System.out.print(x);
   break;
  case 4 :
   System.out.print(x);
   break;
  default :
   System.out.print(x);
 }
}

output ที่ได้ คือ 111
อธิบาย จากโค้ดข้างบน เมื่อ x = 1 ซึ่งตรงกับ case แรก case นี้มีคำสั่งให้ปริ้นค่า x ออกมา เมื่อไม่มี break ก็ตกลงมา case ต่อมาซึ่งให้ปริ้นค่า x ออกมาอีก แล้วก็ตกลงมา case ต่อมา ซึ่งให้ปริ้นค่า x อีก แล้วพอมาเจอคำสั่ง break ก็ออกจากตัวเลือก while


comments