การเรียงข้อมูลใน Arrays โดยใช้ PHP(PHP Sort Functions For Arrays)

| ไอที | PHP | 11937

การเรียงข้อมูลใน Arrays โดยใช้ PHP(PHP Sort Functions For Arrays)

บทความนี้เรามาดูวิธีการเรียงข้อมูลใน Arrays ในภาษา PHP กันครับ ซึ่งการเรียงข้อมูลในภาษา PHP นั้น สามารถเรียงข้อมูลได้ทั้ง key และ value เลย

ก่อนอื่นเรามาดูฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียงข้อมูลของภาษา PHP กันก่อนคับ ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน หลายฟังก์ชัน ดังนี้
sort() - sort arrays in ascending order
rsort() - sort arrays in descending order
asort() - sort associative arrays in ascending order, according to the value
ksort() - sort associative arrays in ascending order, according to the key
arsort() - sort associative arrays in descending order, according to the value
krsort() - sort associative arrays in descending order, according to the key

การใช้ฟังก์ชัน sort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Ascending Order

เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก ลองดูตัวอย่างกันครับ
$numbers=array(4,6,2,22,11);
sort($numbers);

$arrlength = count($numbers);
for($x=0;$x<$arrlength;$x++){
 echo $numbers[$x];
 echo "
"; }
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ คือ
2
4
6
11
22

การใช้ฟังก์ชัน rsort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Descending Order

เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย ลองดูตัวอย่างกันครับ
$numbers=array(4,6,2,22,11);
rsort($numbers);

$arrlength=count($numbers);
for($x=0;$x<$arrlength;$x++){
 echo $numbers[$x];
 echo "
"; }
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ คือ
22
11
6
4
2

การใช้ฟังก์ชัน asort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Ascending Order, According to Value

เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลของ value จากน้อยไปมาก ลองดูตัวอย่างกันครับ
$age=array("2"=>"35","1"=>"37","5"=>"43");
asort($age);

foreach($age as $x=>$x_value){
 echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
 echo "
"; }
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ คือ
Key=2, Value=35
Key=1, Value=37
Key=5, Value=43

การใช้ฟังก์ชัน ksort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Ascending Order, According to Key

เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลของ key จากน้อยไปมาก ลองดูตัวอย่างกันครับ
$age=array("2"=>"35","1"=>"37","5"=>"43");
ksort($age);

foreach($age as $x=>$x_value){
 echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
 echo "
"; }
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ คือ
Key=1, Value=37
Key=2, Value=35
Key=5, Value=43

การใช้ฟังก์ชัน arsort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Descending Order, According to Value

เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลของ value จากมากไปน้อย ลองดูตัวอย่างกันครับ
$age=array("2"=>"35","1"=>"37","5"=>"43");
arsort($age);

foreach($age as $x=>$x_value){
 echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
 echo "
"; }
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ คือ
Key=5, Value=43
Key=1, Value=37
Key=2, Value=35

การใช้ฟังก์ชัน krsort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Descending Order, According to Key

เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลของ key จากมากไปน้อย ลองดูตัวอย่างกันครับ
$age=array("2"=>"35","1"=>"37","5"=>"43");
krsort($age);

foreach($age as $x=>$x_value){
 echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
 echo "
"; }
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ คือ
Key=5, Value=43
Key=2, Value=35
Key=1, Value=37

ที่มา http://www.w3schools.com/php/php_arrays_sort.asp

comments