ตัวเลข ในภาษา javascript

| ไอที | JavaScript | 1431

ตัวเลข ในภาษา javascript

บทความนี้ เรามาดูตัวเลข(Number) ในภาษา javascript กันครับ

ปกติ เวลาเราสร้างตัวแปรในภาษา javascript เราไม่ต้องกำหนดชนิดให้กับตัวแปร เพราะภาษา javascript จะแปลงชนิดตัวแปรให้อัตโนมัติ แต่บางครั้งภาษา javascript อาจจะเห็นตัวเลขเป็นตัวอักษรได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำให้ภาษา javascript รู้ว่าค่านี้เป็นค่าตัวเลข จะต้องทำยังไง เรามาดูวิธีกันในบทความนี้ครับ

การแปลงเป็นตัวเลข สามารถใช้ฟังก์ชัน parseInt(ตัวแปร หรือค่า) ดังตัวอย่าง
a = "1";
b = 2;
a + b; // ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 12
parseInt(a) + b; // ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 3
ดูตัวอย่างอื่น ๆ กันครับ
parseInt("10"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 10
parseInt("10.00"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 10
parseInt("10.33"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 10
parseInt("34 45 66"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 34
parseInt("   60   "); // ผลลัพธ์เท่ากับ 60
parseInt("40 years"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 40
parseInt("He was 40"); // ผลลัพธ์เท่ากับ NaN

parseInt("10",10); // ผลลัพธ์เท่ากับ 10
parseInt("010"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 10
parseInt("10",8); // ผลลัพธ์เท่ากับ 8
parseInt("0x10"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 16
parseInt("10",16); // ผลลัพธ์เท่ากับ 16
นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ parseFloat(ตัวแปร หรือค่า) เพื่อแปลงเป็นค่าทศนิยมได้อีกด้วย ดังตัวอย่าง
a = "1.2";
b = 2;
a + b; // ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 1.22
parseFloat(a) + b; // ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 3.2
ดูตัวอย่างอื่น ๆ กันครับ
parseFloat("10"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 10
parseFloat("10.00"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 10
parseFloat("10.33"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 10.33
parseFloat("34 45 66"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 34
parseFloat("   60   "); // ผลลัพธ์เท่ากับ 60
parseFloat("40 years"); // ผลลัพธ์เท่ากับ 40
parseFloat("He was 40"); // ผลลัพธ์เท่ากับ NaN

comments