รู้จักกับ method ที่ชื่อว่า divideAndRemainder(BigInteger val) ใน Java

| ไอที | Java | 1335

รู้จักกับ method ที่ชื่อว่า divideAndRemainder(BigInteger val) ใน Java

เรามาดู method ที่ชื่อว่า divideAndRemainder(BigInteger val) กันครับ

method divideAndRemainder(BigInteger val) เป็น method ที่จะคืนค่าออกมาเป็น Array ของ BigInteger ซึ่งจะมีอยู่ 2 ค่า นั่นก็คือ ค่าแรกเป็นค่าผลหาร อีกค่าหนึ่งเป็นค่าของเศษ

The java.math.BigInteger.divideAndRemainder(BigInteger val) returns an array of two BigIntegers containing (this / val) followed by (this % val).

ตัวอย่างโค้ด

import java.math.BigInteger;

public class BigIntegerExam {
	public static void main(String[] args) {
		BigInteger bi1 = new BigInteger("7");
		BigInteger bi2 = new BigInteger("4");

		BigInteger bi[] = bi1.divideAndRemainder(bi2);

		System.out.println("length Of return " + bi.length);

		System.out.println("Quotient is " + bi[0]); // 7/4
		System.out.println("Remainder is " + bi[1]); // 7%4
	}
}
ขอบคุณที่มา http://www.functionexam.com/Java/java.math/BigInteger/divideAndRemainder(BigInteger-val).htm
comments