ไอที Network | 1

ไอที | Network | 8

http://www.doesystem.com/f64115f363f48c2671cca53eefb98bd0/ตาราง-ASCII.htm 15206 | ตาราง ASCII ตาราง ASCII ASCII ย่อมาจาก American Standard Code for Information Interchange คอมพิวเตอร์สามาถเข้าใจตัวเลข ดังนั้น ASCII จึงเป็นเสมือนตัวแทนของตัวอักษรที่เป็นตัวเลข เช่น 'a' เท่ากับตัวเลข 61 ASCII Code ใช้เลขฐานสอง 8 หลักแทนข้อ...
http://www.doesystem.com/98055747b84192deb8e81564e1123b74/Introduction-to-Signals-and-Systems.htm 5197 | Introduction to Signals and Systems คำนิยามของ Signals และ Systems ที่กำหนดไว้ Signal คือ ปรากฏการณ์ทางกายภาพ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดของข้อมูล System ตอบสนองต่อสัญญาณ และผลิตสัญญาณใหม่ การกระตุ้นของสัญญาณ(Excitation signals) จะใช้กับระบบที่มีการ in...
http://www.doesystem.com/3be1254fe6b4fe015af2888562528236/แบบจำลองเครือข่าย(Network-Model).htm 22578 | แบบจำลองเครือข่าย(Network Model) เนื่องจากระบบเครือข่าย มีการทำงานที่ซับซ้อน ดังนั้นการอธิบายการทำงานของระบบเครือข่าย จึงต้องมีการสร้างแบบจำลองเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย โดยการสร้างแบบจำลองเราจะแบ่งออกเป็นเลเยอร์ และศึกษาการทำงานของแต่ละชั้น เนื่องจ...
http://www.doesystem.com/f8eba91a07316e41c3e9fb17633e4d03/Protocol-คือ.htm 4807 | Protocol คืออะไร Protocol คือ ชุดของกฎที่ควบคุมการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีการส่งข้อมูลระหว่างกันตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารกันได้ เราจะเรียกว่า เอนติตี้ (entity) หรือ...
http://www.doesystem.com/a316680ccffcd3891b1ca970b9b66f03/ประเภทของเครือข่าย.htm 3362 | ในการแบ่งประเภทของเครือข่ายสามารถแบ่งได้หลายแบบด้วยกัน ถ้าเราแบ่งประเภทออกตามขนาดของเครือข่าย เราสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ แวน(WAN) แมน(MAN) และแลน(LAN) แลน(Local Area Network : LAN) เป็นเครือข่ายขนาดเล็กที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ...
http://www.doesystem.com/448b21cc8f0774c4776fc014eba1e299/รูปแบบการเชื่อมโยงหรือโทโปโลยี-Topology.htm 31026 | รูปแบบการเชื่อมโยงหรือโทโปโลยี Topology เป็นรูปแบบของการเชื่อมต่อกันระหว่างโหนดตั้งแต่ 2 โหนดขึ้นไป โดยโทโปโลยี สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ แบบ Mesh แบบ Star แบบ Bus และก็แบบ Ring Mesh Topology โทโปโลยีแบบนี้ โหนดทุกโหนดจะเชื่อมโ...
http://www.doesystem.com/2fe9c54f18117f14eaefd3dc54625607/ทิศทางการสื่อสารข้อมูล.htm 12988 | ทิศทางการสื่อสารข้อมูล ในการติดต่อสื่อสารนั้นมีวิธีการอยู่ 3 วิธี คือ Simplex : การสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ หรือการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว การติดต่อสื่อสารแบบนี้เป็นการติดต่อที่ผู้ให้ข้อมูลก็จะให้ข้อมูลเท่านั้น ส่วนผู้รับข้อมูลก็จะรับข้อมูลเเ...
http://www.doesystem.com/dafa0df4368d86415fbf7c913d9654e8/คุณสมบัติทั่วไปของการสื่อสารข้อมูล.htm 1763 | คุณสมบัติทั่วไปของการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันก็ตาม มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ 1. Delivery(ความถูกต้องของการส่ง) - คือการส่งข้อมูลจะต้องมีความถูกต้...